فال

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

کاش صدایم را کسی بشنود <script language="javascript"> function GetBC(lngPostid) { intTimeZone=12600; strBlogId="bikahs"; intCount=-1; strResult=""; try { for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2) { if (BlogComments[i]==lngPostid) intCount=BlogComments[i+1] ; } } catch( e) { } if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات"; if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید"; if ( intCount>0) strResult=intCount + " نظر" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; } </script> </head> <body> <div align="center"> <table border="0" width="983" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="3" class=top> <div class=titr><br>کاش صدایم را کسی بشنود</div><div style="width:100%;height:23;float:right"> </div> <div class=des>کاش صدایم را کسی بشنود</div> <div class=top-pichak> <div style="float:right;width:780;direction:rtl"> <div style="width:20;height:20;float:right"></div> <a href="/">صفحه اول</a> <a href="/posts">آرشيو مطالب</a> <a href="mailto:seyed.nori@gmail.com">پست الكترونيك</a> <a target="_blank" href="http://template.pichak.net"></a> <a target="_blank" href="http://blog.alamto.com"></a> <a href="/rss" title="RSS"></a> </div> <form method="Get" action="http://google.com/search" class=sch><input name="sitesearch" value="http://bikahs.blogfa.com" type="hidden"> <input type="text" name="q" size="22" class=txt> <input type="submit" value=" " class=but> </form> </div> </td> </tr> <tr> <td width="210" valign="top"> <div class=menul id=xx> <div class="tmenu x4"> <div class=tmenu2> <b>پيوند ها</b></div></div> <div class=xmenu><div class=menu-txt> <a target="_blank" href="http://rashtnevesht.blogfa.com/">رشـــــــــت نــــــوشــــت</a></div><div class=menu-txt> <a target="_blank" href="http://jojojiji.blogfa.com/">مــــن و خــدام</a></div><div class=menu-txt> <a target="_blank" href="http://yeganeh1997.blogfa.com/">هرچه دل تنگت مي خواهد</a></div><div class=menu-txt> <a target="_blank" href="http://www.varnik.ir/">وارنیک</a></div><div class=menu-txt> <a target="_blank" href="http://mygloble.blogfa.com/">دنیـــــــــای مــن</a></div><div class=menu-txt> <a target="_blank" href="http://naatashamoharramzadeh.persianblog.ir/">ابــــــــر مانتــــــو پــــوش</a></div><div class=menu-txt> <a target="_blank" href="http://shariatti.blogsky.com/">حرفای نا تمــــــام</a></div><div class=menu-txt> <a target="_blank" href="http://www.alamto.com"></a></div><div class=menu-txt> <a target="_blank" href="http://pichak.net"> </a></div></div> <div class=s></div></div> </td> <td width="563" valign="top"> <a href="http://ads.inpersia.com/users/ref/100596" title="تبلیغات اس ام اسی"><img src="http://ads.inpersia.com/template/main/banners/advertisers2.gif" alt="تبلیغات پیامکی" /></a> <div align="center"> <div class=ads><br>شهــــــــــــــــروز<br> </div> <div class=tpost> <div class=post33> <div class=date>نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ توسط Raz.del</div> <div class=nazar> <script type="text/javascript">GetBC(9);</script> </div></div> <div class=tpost2><br> <b><a href="/post-9.aspx"></a></b></div></div> <div class=post> <div class=post2> <img height="488" width="530" src="http://img.aksfa.net/Reza/2010/eshgi/Love-pictures/07.jpg" /></p><p><br /></p><strong><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#aeaeae" style="font-size: 15pt;"><font color="#aeaeae" style="font-size: 8pt;"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><span data-ft="{"type":3}" class="messageBody translationEligibleUserMessage"><font color="#ffff00">دختر یعنی لبخند پدر</font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></strong> <p><strong><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span data-ft="{"type":3}" class="messageBody translationEligibleUserMessage"><font color="#aeaeae" style="font-size: 15pt;"><font color="#aeaeae" style="font-size: 8pt;"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#ffff00">دختر یعنی آرامش مادر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span data-ft="{"type":3}" class="messageBody translationEligibleUserMessage"><font color="#aeaeae" style="font-size: 15pt;"><font color="#aeaeae" style="font-size: 8pt;"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#ffff00">دختر یعنی همدم برادر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span data-ft="{"type":3}" class="messageBody translationEligibleUserMessage"><font color="#aeaeae" style="font-size: 15pt;"><font color="#aeaeae" style="font-size: 8pt;"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#ffff00">دختر یعنی همراه خواهر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span data-ft="{"type":3}" class="messageBody translationEligibleUserMessage"><font color="#aeaeae" style="font-size: 15pt;"><font color="#aeaeae" style="font-size: 8pt;"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#bbbbbb"><font color="#ffff00">دختر مظهر عشق و دوست داشتن</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></strong></p><p><br /></p> <br> </div> </div> <div class=post3></div> <div class=tpost> <div class=post33> <div class=date>نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ توسط Raz.del</div> <div class=nazar> <script type="text/javascript">GetBC(8);</script> </div></div> <div class=tpost2><br> <b><a href="/post-8.aspx">اینگونه از زندگی لذت ببرید </a></b></div></div> <div class=post> <div class=post2> <FONT color=#000066>فرصت زندگی را غنیمت شمارید ، پیش از آنکه مرگ آن را از شما برباید</FONT><FONT color=#000066><FONT face="Times New Roman">. <IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif"><BR>- </FONT>اگر می خواهید عشق میهمان جاودانه قلبتان باشد ، دیگران را بر خود مقدم بدارید ، به خاطر آنان از تمایلات خود بگذرید و بی قید و شرط دوست بدارید. - هستی رابا نگاه عشق بنگرید ، و اینگونه عیشی جاودان را به قلب خود هدیه کنید</FONT><FONT color=#000066><FONT face="Times New Roman">.<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif"><BR>- </FONT>تا آنجا که می توانید از آروزهای خود کم کنید و به عمل بپردازید</FONT><FONT color=#000066><FONT face="Times New Roman">.<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif"><BR>- </FONT>اگر انجام کاری ظاهرا باعث شادمانی شما شده و در واقع به ضرر شماست ، آن را با کار دیگری که علاوه بر شادی نفع واقعی در پی دارد جایگزین کنید</FONT><FONT color=#000066><FONT face="Times New Roman">.<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif"><BR>- </FONT>آرزو پایان نمی یابد. تنها چشم انسان را به روی مواهبی که در اختیار دارد می بندد ، فرصت سپاسگزاری را از او گرفته و زندگی اش را در اندوه نداشته ها تباه می سازد<FONT face="Times New Roman">.<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif"></FONT></FONT><br> <br><b><a href="/post-8.aspx">ادامه مطلب</a></b> </div> </div> <div class=post3></div> <div class=tpost> <div class=post33> <div class=date>نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ توسط Raz.del</div> <div class=nazar> <script type="text/javascript">GetBC(7);</script> </div></div> <div class=tpost2><br> <b><a href="/post-7.aspx">روزها رازهايي در سينه دارند</a></b></div></div> <div class=post> <div class=post2> <P align=justify><FONT color=#000066>روزها رازهايي در سينه دارند كه تقديم روشن بينان مي شود. آنهايي كه چشم هاي خود را به روشنايي مي بندند توانايي نگريستن به خورشيد بر آمده روز را ندارند. رازدانان روزها از حادثه ها عبرت مي آموزند و بر واقعه ها با ديده تعبير مي نگرند، آيات نيك را شاكرند و بر نشانه هاي هيبت و عسرت صابر. زيرا شكر به فراخي و صبر به تنگي نشان خردمندي است. عاشورا، دهم ماه محرم، روز پيروزي خون بر شمشير است. غلبه فرياد مظلوم بر عربده كشي ظالم تا بن دندان مسلح پيروزي و نصرتي كه هلهله كنان كوفي و شامي آن را با چشمان بسته به آفتاب خود نديدند و از بالاي نيزه بردن آفتاب شادمان و خرسند شدند، در حالي كه نمي دانستند با خود رايت پيروزي حسين شهيد (ع) را به دوش مي كشند و با هلهله خويش كوس رسوايي خود را بر كوي و برزن مي زنند. امروز، تاريخ پيروزي حسين بن علي (ع) را به گواهي نشسته است، پيروزيي كه از بستر جهاد و متن خون شكوفا شد و آرمانهاي والاي او را با جريان تاريخ نسل به نسل بشري واگويه كرد. حماسه‌ي عاشورا سرفصل عشق و شور و عرفان بزرگ مردان الهي و نشان آفرينش عزت و اقتدار و آرمان گرايي بزرگ زناني است كه حيات اسلام ناب محمدي (ص) و آزادگي و آزادي را امداد جاودانه پايمردي و استقامت خود ساخته اند، نهضت حسيني و انقلاب فياض و جوشان عاشورا يك بعثت بدون وحي و شكفتن گلبانگ توحيد در چكاچك شمشير بر بلنداي سر نيزه هاست، ‌كربلا عرصه انفجار نور و ظهور حماسه از يك سو و تبلور قساوت و حد اعلاي فاجعه از طرف ديگر است و نينوا سرزميني بي مانند براي نمايش تمامي عشق بر پرده هستي است،‌ واضح است كه دايره آفرينش را بي كربلا وجودي نيست منظومه معارف عارفان و سير سالكان الي الله و جهاد مجاهدين في الله و مجاهده عالمان في سبيل الله را بي حسين (ع) و زينب در باغ خاطر نمي توان گذراند. به راستي اگر معمار ازل در خزانه خارج از وصف آفرينش، گوهري چون حسين (ع) و مرواريدي چون زينب (س) نداشت، كار كدامين نبي به كمال مي رسيد و راه كدامين رسول به نهايت پيوند مي خورد؟ حسين و عاشورا و زينب ناموس دهر و باعث بقاي هستي و تداوم راه پاكان و صالحان براي هميشه تاريخ بشر هستند، از پيامبران اولوالعزم تا مردمان عادي همه در جستجو و رهپوي مردان و زنان روزگار و سرزميني هستند كه پرچم هدايتشان در دستهاي استوار زينب (س) و نهال آرزويشان در چشمه سار هميشه جوشان حسين (ع) استقرار يافته و نور خود را در چهره‌ي گلگون عاشورا به نظاره مي نشينند.</FONT></P> <P align=justify><IMG style="WIDTH: 519px; HEIGHT: 284px" height=497 alt="" hspace=0 src="http://pix2pix.org/my_unzip/119140518024.jpg" width=700 align=baseline border=0></P><br> </div> </div> <div class=post3></div> <div class=tpost> <div class=post33> <div class=date>نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰ توسط Raz.del</div> <div class=nazar> <script type="text/javascript">GetBC(6);</script> </div></div> <div class=tpost2><br> <b><a href="/post-6.aspx">نا رفیــــــــقان</a></b></div></div> <div class=post> <div class=post2> <P align=justify>        <FONT color=#000066>این شعر رو امروز گفتم امیدوارم تنوسته باشم حرفامو رسونده باشم</FONT><IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif">  </P> <P align=justify> </P> <P align=justify><FONT color=#006600><STRONG> </STRONG> ز دست نارفیقان ناله دارم                                 دلی خون همجو برگه لاله دارم<BR><BR>  تمام روزهـــایم تیــــره و تــار                             ز دست چند مشتی یار نامرد <BR><BR>  اگر یاری برایم مانده اکنــون                                وی مانند من غمگین و محزون<BR><BR>  نشان خستگی در جسم و روحم                      اگر جانا تو باشی همجو کوهم<BR><BR>  یکی سگ را غذا ماهی پسندد                          یتیمــی تکــه نانی را پسـندد<BR><BR>  خدایا تو در قرآن جاویدت چه گفتی                    سخن در نیمه شبها با که گفتی<BR><BR>   مگر نا مرد  مردان مرد مردند                            که مردان این چنین در رنج و دردند<BR><BR>   خدایا نعشه ی تریاک بودم                                بدین علت کمی بی باک بودم <BR><BR>   اگر حرفی زدم من از جهالت                             تو بر من بخش با آن روح پاکت   </FONT></P> <P align=justify><FONT color=#006600></FONT> </P> <P align=justify><FONT color=#006600>                                                                                     (  راز  دل ) <IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif"></FONT></P><br> </div> </div> <div class=post3></div> <div class=tpost> <div class=post33> <div class=date>نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰ توسط Raz.del</div> <div class=nazar> <script type="text/javascript">GetBC(5);</script> </div></div> <div class=tpost2><br> <b><a href="/post-5.aspx">چرا ....؟</a></b></div></div> <div class=post> <div class=post2> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#000066>شما اعتقاد دارید که:</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#000066>حضور هر کس تو زندگی ما تفاقی نیست و خدا در حضور رازی نهان کرده برای کمال ما....؟؟؟!!!</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#000066>من تو زندگی با دو گروه آدم بیشتر برخورد می کنم:</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#000066>1.آدمایی که یه نوعی از ناتوانی جسمی دارن....همیشه تصور من این بوده که خدا این افراد رو تو زندگی من قرار داده تا من بیشتر قدر سلامتی خودم رو بدونم و تو ندگی فعال باشم...برای رسیدن به خواسته هام بیشتر تلاش کنم...</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#000066>2.آدمایی که خیلی خیلی خیلی نا امیدن....هیچ انگیزه ای واسه زندگی کردن ندارن ....زندگی براشون مشکیه...به پوچی رسیدن....نمی دونم خدا چرا اینا رو تو زندگی من گذاشته؟؟؟؟؟</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#000066>از آدمای نا امید خوشم نمیاد....بهم انرژی منفی میدن....منفعلم می کن....</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#000066><FONT color=#000066>  این متن زیبا و پر معنا از خواهر خوبمون آسیه آقایی هست حتما به وبلاگشون سر بزنین <BR>          دوستان جدا" زیباست. آدرس وبلاگشونو از قسمت لینک شده کلیک کنید.</FONT> <STRONG><IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif"></STRONG></FONT></P><br> </div> </div> <div class=post3></div> <center><b><font color="#FF9933" size="1">.:</font></b><a target="_blank" href="http://pichak.net"><span style="text-decoration: none"> <font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#999999"> </font><font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#e1e1e1"> </font><b> <font class=text5 size="1"><font color="#f07e01">Pichak</font></span></a> </font><font color="#FF9933" size="1">:.</font> </b><font color="#FF9933"></a></font></center><br><br> </div> </td> <td width="210" valign="top"> <div class=menur> <div class="tmenu x1"> <div class=tmenu2> <b>درباره وبلاگ</b></div></div> <div class=xmenu><div class=menu-txt2> <div style="text-align:center;"><img src="http://www.blogfa.com/photo/b/bikahs.jpg"></div> <br> یک روز مانند پـرنده آشــیان گــم کرده ای از دیـاری غریب به سـرزمین عــشقی روی آوردم، ســرزمینی را که خــیال می کردم پر از نــور امیدست، حـرارت خورشـید و بــوی باران دارد، عطر گل و بـهار جــاودان دارد، اما افــسوس که مرغ ریـــشه های غریب نمـی دانست روزی این ســـرزمین را امــیدی نیست و روشنائیش را دیـــری نمــی پاید.</div></div> <div class=s></div></div> <div class=menur> <div class="tmenu x2"> <div class=tmenu2> <b>آرشيو مطالب</b></div></div> <div class=xmenu> <div class=menu-txt> <a href="/90083.aspx">هفته سوم آبان ۱۳۹۰</a></div><div class=menu-txt> <a href="/90081.aspx">هفته اوّل آبان ۱۳۹۰</a></div><div class=menu-txt> <a href="/90074.aspx">هفته چهارم مهر ۱۳۹۰</a></div></div> <div class=s></div></div> <div class=menur id=xx> <div class=tmenu> <div class=tmenu2> <b>آخرين مطالب</b></div></div> <div class=xmenu> <div class=menu-txt> <a href="/post-9.aspx" title="چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰"></a></div><div class=menu-txt> <a href="/post-8.aspx" title="سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰">اینگونه از زندگی لذت ببرید </a></div><div class=menu-txt> <a href="/post-7.aspx" title="سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰">روزها رازهايي در سينه دارند</a></div><div class=menu-txt> <a href="/post-6.aspx" title="دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰">نا رفیــــــــقان</a></div><div class=menu-txt> <a href="/post-5.aspx" title="دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰">چرا ....؟</a></div><div class=menu-txt> <a href="/post-4.aspx" title="شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰">آن زمان من مرده ام </a></div><div class=menu-txt> <a href="/post-3.aspx" title="جمعه بیست و نهم مهر ۱۳۹۰">تا امروز فکر می کردم تنها کــسی هستم که مشکل دارم</a></div><div class=menu-txt> <a href="/post-2.aspx" title="چهارشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۰">هنوز جوابی نگرفتم</a></div></div> <div class=s></div> </div> <div class=menur> <div class=tmenu> <div class=tmenu2> <b>موضوعات</b></div></div> <div class=xmenu><div class=menu-txt> <a href="/cat-1.aspx">درد و دلهای شما</a></div><div class=menu-txt> <a href="/cat-2.aspx">نامه های شما به راز دل</a></div><div class=menu-txt> <a href="/cat-3.aspx">گزارش تصویری</a></div><div class=menu-txt> <a href="/cat-4.aspx">خبر</a></div><div class=menu-txt> <a href="/cat-5.aspx">خانه دوست کجاست</a></div><div class=menu-txt> <a href="/cat-6.aspx">در خلوت تنهایی</a></div><div class=menu-txt> <a href="/cat-7.aspx">بیماری های خاص</a></div><div class=menu-txt> <a href="/cat-8.aspx">موفقیت شما دوستان</a></div><div class=menu-txt> <a href="/cat-9.aspx">یادها و خاطره ها</a></div></div> <div class=s></div></div> <!-- Begin WebGozar.com Poll code --> <script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=918162&t=poll" ></script> <!-- End WebGozar.com Poll code --> <!-- Begin WebGozar.com Newsletter code --> <form action="http://www.webgozar.com/nletter/join.aspx" target=_blank onsubmit="return sp(this);" name=wfrm method=post><p align=center dir=rtl><input class=txts type=text name="wgname"><br><input class=txts type=text name="wgemail"><br><input type=hidden value="444215" name="code"><input type="radio" id=c1 value="1" checked="true" name="R1" checked=true><font class=txtb><label for="c1">عضويت</label><input type="radio" id=c2 value="0" name="R1"><label for="c2">لغو عضويت</label><br><input type=submit class=txts value="ارسال به خبرنامه"></font><font class=txta><br><a href="http://www.webgozar.com">Powered by WebGozar</a></font><script language="javascript" src="http://webgozar.ir/scs/n2.js"></script><script language="vbscript" src="http://webgozar.ir/scs/n1.vbs"></script></p></form> <!-- End WebGozar.com Newsletter code --> <div id="c" style="text-align:center;width:210;float:right;"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#C0C0C0"><!-- HTML Codes ramsarmusic.com --> <div align=center><OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/1.mp3 "><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""><PARAM NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0"><PARAM NAME="_cx" VALUE="3889"><PARAM NAME="_cy" VALUE="1217"> <embed src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/1.mp3 " ></embed></OBJECT><BR> <P style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #9930bc; FONT-FAMILY: tahoma"><A href="http://www.onlysms.ir/">کد موزيک</P></DIV><!-- HTML Codes www.ramsarmusic.com --></A></font></div> </td> </tr> <tr> <td width="983" colspan="3" class="ft"> <div class="bala"><a href="#"><img border="0" src="http://template.pichak.net/pichak/05/g.jpg"></a></div> تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : <a target="_blank" href="http://pichak.net"></a></td> </tr> </table></div><div style="display:none"><a href="http://fal.alamto.com/hafez/index.htm">فال حافظ</a><a href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a><a href="http://varnik.ir">قالب وبلاگ</a><a href="http://www.aksfa.net">گالری عکسفا</a><a href="http://pic.alamto.com"></a></div> <!-- Begin WebGozar.com Counter code --> <script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=2327865&t=counter" ></script> <noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=2327865" target="_blank">آمار</a></noscript> <!-- End WebGozar.com Counter code --> </body> </html> <!-- Begin Susa Web Tools - Online Users --> <script src="http://susawebtools.ir/services/jquery/jquery.min.js"></script> <script src="http://susawebtools.ir/services/onlineusres/index2.php?skin=orange&pos=l"></script> <div align="center"><a href="http://susawebtools.ir/?p=19">Susa Web Tools</a></div> <!-- End Susa Web Tools - Online Users -->